Amulet Protection for you.


>แปลคำที่ใช้ในทางธรรม ท่านที่รู้แล้วขออภัยหากจะเพิ่มเติม ก็เชิญครับ ตรงไหนคิดว่าไม่ถูกแก้ได้ครับ
1.สรณะ แปลว่า ทีพึ่ง 2.กายวิเวก แปลว่า สงัดกาย การไม่มีเสียงทำให้เกิดกิเลศ 3.จิตวิเวก แปลว่า สงัดจิต คืออารมณ์ของฌาน (จิตจะเป็นฌานได้ต้องปราบนิวรณ์5ประการเสียก่อน)4.อุปธิวิเวก แปลว่า สงัดกิเลศ คือหาความจริงมาใคร่ครวญ แสวงหาความบริสุทธิ์ทางจิตเพื่อดับกิเลศไม่คิดว่าฌานเป็นของเลิศ 5.เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวชเอาจริงเอาจัง อยู่ในศีล8 หรือมากกว่านี้ก็ได้6.อภิญญาโลกีย์ แปลว่า ยังไม่พ้นวิสัยกามคุณ 7.สักกายทิฏฐิ แปลว่า เห็นว่าขันธ์5ร่างกายเป็นของๆเรา8.วิจิกิจฉา แปลว่า สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ 9.สีลัพพตปรามาส แปลว่า ไม่รักษาศีลอย่างจริงจัง ไม่มีศีลดีตามควร ลูบคลำศีลเล่นๆ10.กามราคะ แปลว่า การมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียง 11.ปฏิฆะ แปลว่า มีอารมณ์โกรธ อาฆาตแค้นอยู่13.สมณธรรม แปลว่า ผู้ซึ่งชำระอารมณ์ให้หมดซึ่งกิเลศ 14.ภาณพระ แปลว่า พระพูด15.เตโชกสิญ แปลว่า การเพ่งไฟ 16.โอทาตกสิญ แปล่า การเพ่งสีขาว 17.อาโลกกสิญ แปลว่าการเพ่งแสงสว่าง 18.วาโยกสิญ แปลว่า การเพ่งลม 19.นีลกสิญ แปลว่า การเพ่งสีเขียว20.ปีตกสิญ แปลว่า การเพ่งสีเหลือง 21.ปฐวีกสิญ แปลว่า การเพ่งดูดิน 22.อากาสกสิญแปลว่า การเพ่ง อาการว่างของอากาศ 23.โลหิตกสิญ แปลว่า การเพ่งสีแดง 24นาค แปลว่าผู้ประเสริฐ25.หิริ แปลว่า อายต่อความชั่ว 26.โอตตัปปะ แปล่า เกรงกลัวผลของความชั่ว 27.ฌาน แปลว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ได้ 28. โลกุตตระ แปลว่า เริ่มจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นได้29.พระโสดาบัน แปลว่า ผู้มีจิตเหนียวแน่นในพระนิพพาน 30.อัพยากฤต แปลว่า เป็นอารมณ์กลางเป็นอารมณ์โปร่งของพระนิพพาน 31.ปริศนาธรรม แปลว่า ธรรมที่สอนให้ไปคิดกันเอาเอง32. กิเลศ แปลว่า ของหนัก มีกิเลศเสมือนแบกของหนัก เรียกว่า อุปริหรือโอปริต แปลว่าของหนัก33. ปฏิจจะ แปลว่า อาศัย 34.สมุปบาท แปลว่า เกิดขึ้นพร้อมๆกัน 35.สังฆทาน แปล่ว่า หมู่ทานมีคณะสงฆ์4องค์ขึ้นไป 36.สังฆกรรม แปลว่า พระ4รูป ทำกรรม ร่วมกัน หมายถึงกรรมดี 37.เอกาสนิกังคะแปลว่า กินข้าวเวลาเดียว 38.เตจีวริกังคะ แปลว่า ใช้ผ้า3ผืน 39.นิวรณ์แปลว่ากิเลศอย่างหยาบ
ที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง 40.พระจุฬามณี คือ บนสวรรค์ 1วันเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์41.จิตตก แปลว่า จิตตกจากอารมณ์เดิม 42 ปิติ แปลว่า ความอิ่มใจ 43.อุทธัจจะ แปลว่า จิตเลี่ยงจากพระนิพพาน 44.อวิชชา แปลว่าความไม่รู้ คือมีความรู้สึกพอใจในโลก เทวโลก พรหมโลก45.พุทธภูมิ แปลว่า การเรียนวิชาครู หวังที่จะเป็นครู 46.พุทธานุสสติ แปลว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ 47.อานาปานสติ แปลว่า การจับลมหายใจ หรือตามรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์48.อุปาทาน แปลว่า อารมณ์จิตที่คิดไว้ก่อน ต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ 49. สมาธิ แปลว่า การตั้งใจทำ50.รูปฌาน แปลว่า การนึกถึงหรือเห็นรูปพระอยู่ภายนอกแล้วเอามาเป็นอารมณ์ฌาน51.อรูปฌาน แปลว่า การนึกถึงหรือเห็นรูปพระอยู่ภายในอก ในสมองแล้วเอามาเป็นอารมณ์ฌาน52.มโนยิทธิ เหมือน อุปจารสมาธิ คือฌาน4 แปลว่าเห็นภาพพระหรือสิ่งต่างๆแจ่มใสมากในดวงจิต(การจะเข้ามโนยิทธินั้นจิตต้องเข้าฌานเต็มกำลัง จนถึงฌานที่สูงสุด1-8แล้วถอยมาที่ฌาน4เรียกว่าอุปจารสมาธิ เหมือน มโนยิทธิ คือมีภาพเป็นประกายผลึก ตรงนี้จะเห็นจะรู้ทุกสิ่งชัดเจนมากโดยที่ไม่ต้องลืมตาเลย) 53.นิโรธ แปลว่า ดับ 54.สมาบัติ แปลว่า เข้าถึง คือเข้าถึงความดับทุกข์คือเวทนา55.กามาวจรสวรรค์ คือ สวรรค์6ชั้น 56.อภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งกว่าความรู้ปกติ มีฤทธิ์เรียกว่าอภิญญาโลกีย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: