Amulet Protection for you.


 รูปภาพพระยอดธง บางกะจะ จันทบุรีี เป็นพระที่พระเจ้าตากสินท่านสร้างหลังจากตีเมืองจันท
ได้แล้ว ใส่ไว้ในเจดีย์ เป็นการสืบทอดพระศาสนา และความเป็นศิริมงคลในการที่จะตีกรุงศรีคืน
ลงภาพไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ในการศึกษาพระยอดธง บางกะจะ จันทบุรี คงจะมีประโยชน์บ้าง

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: