Amulet Protection for you.


ฉีดโฟมกันความร้อนบริษัท ไพโอเนีย โลจิสติกส์  ถูกใจทั้งคุณภาพและราคา โทรมานะครับ  

ช่างใหญ่ระดับมือโปร คุณพิเชษฐ ธินนท์ 085-0824713  ไม่มีคำว่าผิดหวัง
มูลฐานของการถ่ายเทความร้อน (Fundamental Of Heat transfer)
ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดขึ้น ในโมเลกุลของสสารที่มีการเคลื่อนไหว และถ้าโมเลกุลที่มีการเคลื่อนไหหวมากขึ้น
ก็จะเกิดพลังงานความร้อนมากขึ้นกว่าโมเกลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวโมเลกุลของสสารจะไม่เคลื่อนไหว (คือไม่มีความร้อน)หรือหยุด
ที่ Absolutezoro (-273.2oC)

พ่นฉนวนกันร้อน
ความร้อน (Heat)คือพลังรูปหนึ่งที่สามารถทำให้ประสาทสัมผัสของคนปกติเกิดความรู้สึกร้อนหรือเย็นได้ความร้อนอาจเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่น และต้วมันเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ด้วย ความร้อนในโรงงานอุสาหกรรมมีความสำคัญมาก คือ เป็นพลังงานรูปหนึ่งได้มาจากการสันดาปของเชื้อเพลิง ไฟฟ้าและปฏิกริยาทางเคมี ฯลฯ

พียูกันสนิม
อุณหภูมิ(Thermal)
  เป็นการวัดความรู้สึกของความร้อนว่าร้อนมากหรือน้อย ไม่ใช่ปริมาณความร้อนมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC)  (oF)ปริมาณความร้อนในวัตถุ เราวัดเป็นหน่วยของ BTU หรือ KCA1 BTU    คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำหนัก 1 ปอนด์  มีอุณหภูมิสูงขึ้น  1  o1 K CAL คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำหนัก 1กิโลกรัม มีอุณหภูมสูงขึ้น  1  oC
ที่อุณหภูมิเดียวกัน แต่จะมีปริมาณพลังงานความร้อที่แตกต่างกัน เนื่องจากพึ้นฐานที่แตกต่างกันในมวล และคุณสมบัติอย่าง อื่นของสสารแต่ละชนิด

พียูโฟมต้านทานความร้อนสูงสุด
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Thermal Conductivity) K-Factor)
หมายถึงปริมาณความร้อน(BTU) ที่ไหลผ่านวัสดุเนื้อเดียวกันหนา 1 นิ้ว และมีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางฟุต ในเวลา 1 ชั่วโมง   ทำให้อุณหภูมิที่ผิวข้างหนึ่งสูงกว่าอีข้างหนึ่ง 1 องศาฟาเรนไฮต์   
K       มีหน่วยเป็น  BTU – in/ft2 – hr – oF            (อังกฤษ)
  K       มีหน่วยเป็น  K cal / m n oC (w/mk)           (si)

พียูโฟม ค่าการนำความร้อนต่ำที่สุด
สภาพการนำความร้อน (Thermal Conductivity,K,Factor)หมายถึงปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านวัสดุเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีพื้นที่ 1 ตารางฟุต แล้วทำให้อุณหภูมิของผิวหน้าทั้งสองข้างมี
อุณหภูมิแตกต่างกัน 1 องศาฟาเรนไฮต์ ที่ความหนาจริงของวัสดุนั้น
พียูโฟมประหยัดค่าไฟฟ้า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมทั้งสิ้น(Overall Heat Transmission Coefficient U,K-Factor)
U    มีหน่วยเป็น   BTU/ft2 /hr oF
สัมประสิทธิ์การต้านทาน การส่งผ่านความร้อน (Thermal Resistance R-Factor)  
เป็นส่วนกลับของ  U, K หรือ C  การนำความร้อนขึ้นอยู่กับค่า K ของวัสดุนั้นๆ ความร้อนที่แตกต่างกัน, ความหนาของวัสดุนั้นๆ
พียูโฟมประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property)
1) เป็นวัสดุสีเหลืองอ่อน (ระยะเวลาจะทำให้สีเข็มขึ้น)
2) รูปร่าง ความหนา สัดส่วนจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีความยืดหยุ่นสูง
3) ไม่ลามไฟ ไม่ดูดซึมน้ำ และความชื้น  
4) น้ำหนักเบา มีความหนาแน่นตั้งแต่ 30-40 กก./ลบ.ม. สำหรับแบบแผ่น 35- 120 กก./ลบ.ม.
5) เป็นวัสดุเป็นเซลล์ปิด เมื่อพ่นติดหลังคาจะเป็นพื้นผิวเดียวกันทั้งหมด ไม่มีรอยต่อของฉนวน
6) เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่มีอยุการใช้งานยาวนานเท่ากับหลังคา วิ่งเตะฟุตบอลได้เลยแข็งแรงทนทาน
 พียูโฟมไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติทางเคมี (Chemical property)
1) มีคุณสมบัติคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งาน
2) ฉนวนกันความร้อนที่ทนต่อกรด ด่าง การกัดกร่อน (Corrosion)สารละลายต่างๆ ไม่ละลายน้ำ
3) ฉนวนกันร้อนที่ไม่มีสารระคายเคืองอื่นผสม ไม่มีวัสดุใยหิน (Asbestos) ใยแก้ว(Fiberglass  และสารก่อเกิดมะเร็งได้
4) ไม่เกิดเชื้อรา จะไม่ถูกทำลายด้วยแมลง และสัตว์ต่างๆ
พียูโฟมไม่ลามไฟ
คุณสมบัติทางฉนวน (Insulation Property) 
1) ฉนวนกันความร้อน พียู โฟม สามารถป้องกันความร้อน-เย็นได้ดีตั้งแต่ -70-100oC
2) ฉนวนป้องกันความร้อน พี.ยู.โฟม มีกาวในตัวสามารถยึดเกาะกับวัสดุหลังคาได้ทันทีเมื่อพ่น โดยไม่อาศัยกาวหรือตัวประสานอื่น
3) มีค่าสัมประสิทธิ์ในการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ต่ำที่สุด (0.017-0.030 W/mk.) 
4) มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อน (Thermal Resistance) สูงสุด (8.4853 BTU/ft2 hr oF)
The injection of the foam, Pioneer‘slogistics.
Spray foam insulated Pioneer Logistics engaging in both qualityand price, call me here.
Professional engineer, you Pichet Works Non 085-0824713 I’ll never be disappointed.
Basis of heat transfer (Fundamental Of Heat transfer).
Heat is energy that occurs. Molecules of a substance that is moving. And if the molecules are moving much more for.
It takes more heat energy than Mo, and that no movement of molecules of matter are not animated. (Ie no heat), or stop.
The Absolutezoro (-273.2oC).

Thermal spray insulation.
Thermal (Heat) is a powerful one that can make sense of thenormal to feel hot, cold or heat can be converted to other forms ofenergyAnd that it can be converted into energy by the otherHeatin the plant industry is very important that the energy is derived from the combustion of fuelElectrical and chemical reactions, etc..

PU rust.
Temperature (Thermal).
   It is a measure of heat, that heat is more or lessThe amount of heat is measured in degrees Celsius (oC) (oF) in the amount of heatWe measured in units of BTU or KCA1 BTU is the amount of heat that weighs a pound is heated up 1 oF 1 K CAL is the amount of heat that weighs 1 kilogram of a temperature increase1 oC.
At the same temperatureHowever, the amount of heat energy is differentEvacuations due to the difference in massAndqualificationsOther types of matter.
PU foam heat resistance.
The heat transfer coefficient (Thermal Conductivity) K-Factor).
The amount of heat (BTU) is 1 inch thick homogeneous materialflow and cross sectional area 1 square foot in an hour at atemperature higher than said one side of a degree Fahrenheit.
K is measured in BTU – in/ft2 – hr – oF (England).
   K is in K cal / mn oC (w / mk) (si).
PU foam thermal conductivity as low as possible.Condition Thermal Conductivity (Thermal Conductivity, K, Factor) refers to the amount of heat flowing through a homogeneous material. Square feet of space, which has a surface temperature of both sides.Temperature difference of 1 degree Fahrenheit. The thickness of the material.PU foam with electricity.The total heat transfer coefficient (Overall Heat Transmission Coefficient U, K-Factor).U is measured BTU/ft2 / hr oF.Coefficient of resistance. The heat transfer (Thermal Resistance R-Factor).Is the inverse of U, K or C, depending on the thermal conductivity K of the material. Temperature difference, the thickness of the material.PU foam energy.Physical (Physical Property).1) as a pale yellow material. (Period up to the needle).2) a total thickness is constant. Unchanged. It is very flexible.3) does not absorb water, fire and moisture.4) light density from 30 to 40 kg / m for the plate 35 to 120 kg / m5) is a closed cell material. When the roof is the same surface.Seamless insulation.6) insulation is a lot of use as long as the roof. Football was my strength.
 
PU foam is not toxic to the environment.Chemical properties (Chemical property).1) are fixed. Does not change over a lifetime.2) heat-resistant acid corrosion (Corrosion) and water insoluble.3) Thermal insulation material that does not irritate the other ingredients. Materials Asbestos (Asbestos) Fiberglass (Fiberglass. And cause cancer.4) a mold. Will not be destroyed by insects. And animals.PU foam is fire.Properties of the insulation (Insulation Property).1) PU foam insulation to prevent heat – from cool-70-100oC.2) Pi.io. foam insulation adhesive can bond with the roof material immediately after. Without the glue or other binder.3) The coefficient of thermal conductivity (Thermal Conductivity) lowest (0.017-0.030 W / mk.).4) has a resistance heating (Thermal Resistance) the maximum (8.4853 BTU/ft2 hr oF).   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: