Amulet Protection for you.


ผลงานของเรา พ่นพียูโฟมใต้หลังคาไซโล งานไซโล จังหวัดพิจิตร
The application of PU foam under the roof of the silo.
โดย ช่างใหญ่ระดับ มือโปร      คุณพิเชษฐ ธินนท์ 085-0824713

 Ceramic Coating  
ปัญหาการใช้ฉนวนทั่วไป

การควบแน่นเป็นหยดน้ำ (Condensation)
           จากข้อมูลแนวโน้มในการเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ (Condensation) ในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชืนของประเทศไทย พบว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Piont) อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โอกาสที่จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำในผนังอาคาร กํจะสูงตามไปด้วย จากการวิเคราะห็ขอมูลบจริงของสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2538 พบว่า การควบแน่นเป็นหยดน้ำ ที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีจำนวนชั่วโมงประมาณ 27.65%  ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในรอบปีและที่อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ขึ้นไป มีจำนวนชั่วโมงสูงถึง 18.68% จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าการป้องการป้องกันความชื้นในผนังการณีที่มีการปรับอากาศภายในอาคารที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าจะมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการควบแน่นเป็นหยดน้ำในผนังค่อนข้างสูง ถ้าอาคารนั้นมีการปรับอากาศเป็นระยะเวลายาวนาน ปัญหาการควบแน่นดังกล่าวเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฉนวนที่มีการดูดซับความชื้นสูง

เซรามิคโค๊ทติ้ง
 ในกรณีที่ใช้ผนังระบบฉนวนกันความร้อนภายนอก (EIFS) ซึ่งเป็นผนังที่มีโฟมโพลีสไตรีนห่อหุ้มอยู่ภายนอก และมีระบบเคลือบผิวนอกเพื่อป้องความชื้นจะพบว่า จุดที่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ จะเกิดขึ้นในบริเวณส่วนกลางของโฟมที่หุ้มอยู่ภายนอกผนัง แต่เนื่องจากโฟมโพลีสไตรีน และผนังระบบดังกล่าวมีความสามารถในการป้องกันความชื้นได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ปัญหาการความแน่นเป็นหยดน้ำสำหรับผนังแบบนี้จึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำในผนังอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผนังก่ออิฐหรือผนังชนิดอื่นที่มีการติดตั้งฉนวนภายในอาคาร บริเวณที่อาจเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำในผนังก่ออิฐฉาบปูนกับฉนวนซึ่งอาจทำได้ยากในเชิงปฏิบัติ เพราะระบุผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังที่ไม่สามาถป้องการการแทรกซึมของความชื้นได้ดีนัก ทางแก้ปัญหาวิธีหนึ่งอาจทำได้โดยการทาสีที่ผนังภายนอก เพื่ออุดรอยต่อหรือรอยรั่วที่เป็นสาเหตุให้ความชื้นจากภายนอกแทรกซึมผ่านผนังมาที่ฉนวน แต่จะต้องทาสีบ่อยครั้งหรืออาจเว้นช่องว่างระหว่างผนังอิฐกับฉนวนโดยมีระบบกันความชื้นที่ฉนวนด้วย

ฉนวนสะท้อนความร้อน
 การเสื่อมสภาพของฉนวนเนื่องจากความชื้น
              การเสื่อมสภาพของฉนวนหมายถึง การที่ฉนวนมีคุณสมบัติของความเป็นฉนวนลดต่ำลง ความชื้นเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพ โดยทั่วไปจะเกิดการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องว่างอากาศภายในเนื้อฉนวน แต่ถ้าฉนวนเปียกชื้นจะทำให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนลดลงถึงประมาณ 23 เท่า เพราะสภาพการนำความร้อนของน้ำที่แทรกอยู่ภายในโพรงอากาศของฉนวนที่มีค่ามากกว่าอากาศ ดังนั้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของฉนวนเนื่องจากความชื้น จึงควรมีการห่อหุ้มฉนวนด้วยแผ่นกั้นไอน้ำ (Vapiur Barrier) ที่ทำจากวัสดุที่สามารถกันความชื้นได้เป็นอย่างดี เช่น แผ่นฟอยล์โลหะ (Metal Foil) แผ่นฟอยล์ลามิเนต (Laminated Foil) แผ่นไวนีลหรือแผ่นโพลีเอทิลีน (Vinyl/Polyethylene Sheet) ฉนวนมาสติก (Insulating Mastic) ฯลฯ โดยปกติแล้วแผ่นกันไอน้ำคือ วัสดุที่มีค่าการแทรกซึมความชื้น (Water Vapour Performance) น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1  perm  แสดงว่าวัสดุที่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นแผ่นกั้นไอน้ำ คือ อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 1 มิลลิเมตร และแอสฟัลต์ หนา 4.8 มิลิเมตร

สีสะท้อนความร้อน
การยุบของฉนวน
             การยุบของฉนวนอาจเกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นการมีอากาศเข้าไปในเครื่องจักรที่ผลิตฉนวนมากเกินไป ผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง การสั่นสะเทือน หรือความชื้นการยุบตัวของฉนวนจะทำให้ความหนาของฉนวนลดลงและทำให้สภาพการต้านทานความร้อนลดลงด้วน ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต การออกแบบ หรือ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาจึงจำเป็จนต้องอาศัยการควบคุมกระบวนการผลิตและการติดตั้งฉนวนอย่างเข็มงวด หรือเลือกใช้ฉนวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

สีสะท้อนรังสีความร้อน
 สะพานความร้อน (Thermal Bridge)
                
ปัญหาการเกิดสะพานความร้อนเป็นเรื่องสำคัญมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาคารที่มีพื้นที่เสาและคานที่สัมผัสกับอากาศภายนอก เพราะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนสูง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสะพานความร้อน ปัญหาสะพานความร้อนนี้เกิดจากการติดตั้งฉนวนไม่เหมาะสม กล่าวคือระบบการติดตั้งฉนวนโดยทั่วไปจะเป็นการติดตั้งฉนวนภายในอาคาร ซึ่งจะป้องกันความร้อนได้เฉพาะช่วงผนัง ที่อยู่ระหว่างเสากับคานเท่านั้น ความร้อนจึงสามารถถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารได้โดยผ่านส่วนที่เป็นโครงสร้างคานหรือพื้นซึ่งสัมผัสกับอากาศภายนอก แนวทางการแก้ปัญหาสะพานความร้อนทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการติดตั้งฉนวนของอาคารเป็นการติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายนอก เพื่อช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้ผ่านส่วนของโครงสร้างคานหรือพื้นเข้ามาภายในอาคาร

 ฉนวนสะท้อนรังสีความร้อน
 การประยุกต์ใช้ฉนวนและมวลสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
            ในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องดูภาพรวมขององค์ประกอบทั้งหมดของอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถาปนิกจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับวิศวกรที่ความรู้ความเข้าใจในระบบอย่างครบวงจร มีความเข้าใจถึงสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งอย่างลึกซึ้ง มีความเจ้าใจถึงการควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จากการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในส่วนของหลังคาพื้นราบของอาคารต่างๆ พบว่า ความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุผสมผสานกับ  เทคนิคการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน        ทำให้สามาถลดการใช้พลังงานของอาคารลงไปมาก การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามอาคารต่าง ซึ่งมีความต้องการใช้งานพื้นที่ส่วนหลังคาเพื่อการศึกษาวิจัย และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นั้นได้มีการกำหนดแนวความคิดในการเลือกใช้วัสดุเพื่อประหยัดพลังงาน โดยจำแนกองค์ประกอบของหลังคาออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
       -หลังคา (Roofing)
       – ฉนวนกันความร้อน (Insulation)

สะท้อนความร้อน
 ส่วนที่ 1 หลังคา (Roofing)
            เนื่องจากหลังคาเป็นส่วนที่ได้ร้บความร้อนจากแดดที่ร้อนจัดในช่วงเวลากลางวัน จึงได้รับความร้อนจากรังสีอาทิตย์ ทำให้อุณภูมิที่ผิวหลังคาสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกมาก ในกรณีออกแบบหลังคาที่มีมวลสารน้อย ความร้อนจากภายนอกจะถ่ายเทเข้ามาภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากหลังคามีการหน่วงเวลาน้อยมากปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคารได้อย่างง่ายดายหลายเท่าต้ว

สีป้องกันความร้อน
 ส่วนที่  2 ฉนวนกันความร้อน (Insulation)
            การใช้ฉนวนป้องกันความร้อนเป็นการลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกชั้นหนึ่งต่อจากการใช้มวลสารในส่วนที่ 1 การใช้ฉนวนพียูโฟมในส่วนนี้จะลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ต้วอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการใช้มวลสารและฉนวนอย่างถูกต้อง พบว่าปริมาณความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารในช่วงเวลาทำงานจะลดได้มากกว่า 95% (ขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อฉนวน) สำหรับภาระการทำความเย็นสูงสุดที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันถูกหน่วงเวลาไปถึงประมาณ   8.4853 BTU/ft2 hr oF (R-Value)The relief of the silo, the silo roof PU foam Phichit. By a professional engineer, you Pichet Works Non 085-0824713.
 
Ceramic Coating. The general insulation. Condensation is water. (Condensation).
           
Of information likely to cause condensation of water droplets. (Condensation) in the hot climate of the country name.The dew point temperature (Piont) is a relatively high level. Likely to cause condensation of water droplets on a wall. Be as high as the outside. Analysis of inadequate data on the climate in the year 2538 were condensed into water droplets. At temperatures around 25 degrees Celsius and approximately 27.65% of the total number of hours in the year and at temperatures above 25 degrees Celsius to as high as 18.68% of the total number of hours of such information. The moisture in the wall to prevent the case where the indoor temperature is 25 degrees Celsius or less likely the occurrence of condensed water droplets in a high wall.The building has air conditioning for a long period. Condensation problems such as the one that makes the performance of the insulation decreases. Especially for insulation and absorbing moisture into sesame seeds.

Ceramic coating.
 
In the case of external wall insulation systems (EIFS), which is a wall with a poly-styrene foam wrapped outside. The outer coating system to prevent the moisture. The point at which condensation of water drops. Takes place in the center of the foam covering the walls. However, poly-styrene foam. And wall systems that are relatively rich in moisture. The density of water droplets on the wall, so very little. Compared with the condensation of water droplets on the walls and other masonry walls, for example, other types of insulation that is installed inside the building. Potentially, the condensed water in the plaster and brick walls with insulation, which may be difficult in practice. Because the brick walls, plaster walls, as if unable to prevent infiltration of moisture very well. One solution might be to paint the exterior walls. To Blog or the leaks that cause moisture to penetrate through the exterior wall of the corridor. I often need to be painted or wall space between the insulation has a fully insulated with moisture.The thermal insulation.
 
Deterioration of insulation due to moisture.
              
The deterioration of the insulation. The dielectric properties of low dielectric strength. Moisture is one of the conditions is shown in Fig. In general, the heat transfer through the insulating air gap inside the meat. The dielectric properties of the insulation is wet down to about 23 times because of the thermal conductivity of water is inserted within the pores of the insulation with the air rather than air, so to prevent the deterioration of insulation due to moisture. It should be wrapped in insulation with baffles steam (Vapiur Barrier) made of materials that can be moisture as well as metal foils (Metal Foil) foil laminates (Laminated Foil) sheet vinyl or The poly-ethylene.(Vinyl / Polyethylene Sheet) The Self-insulator (Insulating Mastic), etc. Typically, water is the same. Materials with moisture penetration (Water Vapour Performance) less than or equal to 1 perm that material suitable for use as a vapor barrier is 1 mm thick aluminum foil and asphalt thickness of 4.8 millimeter

Colors reflect heat.
The collapse of the wire.
              The collapse of the wire may be incurred in the production of non-standardThe air entering the engine too muchinsulationThe effect of temperature changeVibration Themoisture will cause the collapse of the wire insulation thicknessdecreases and the decrease in thermal resistance for the cut.The problem is caused by the production process, design orimproper installation of the solution so that the spec requires theproduction and installation of insulation to the needleOrinsulation that has been certified by a credible institution only.

The thermal insulation.
 
Application of insulation to conserve energy and mass.
            
Design for energy efficiency in buildings that Need to see an overview of all elements of the building. To achieve maximum benefit. Architects, engineers need to work with the full knowledge of the system. A better understanding of the climate and the depth. You have to understand, control and maintenance.And related components. From design and material selection for the flat roof of the building and found that an understanding of material properties, combined with Techniques designed to save energy. If it can reduce the energy consumption of buildings to very Design of energy conserving buildings. The requirements of the roof area to study. And installation of equipment. The concept has been defined in the selection of materials to save energy.Divided into the following components of the roof.
       
– Roofing (Roofing).
       
– Insulation (Insulation).

Reflect heat.
 
Part of a roof (Roofing).
            
The roof is to create the heat from the sun’s heat during the day. The thermal radiation from the Sun The roof surface temperature is higher than the outside temperature. The roof is designed with less material. Heat from outside air into the building quickly. The roof has been delayed a little more heat into the building easily transfer multiple samples. The heat shield.
 
The second insulation (Insulation).
            
Use insulation to reduce heat entering the building, another layer of the material in Part 1 of the insulating PU foam as this will reduce the amount of heat to the sample buildings more efficiently. When using material and insulated properly. The total amount of heat into the building during work hours will be reduced by more than 95% (depending on the thickness of the meat insulation) for the cooling load, the maximum occurs during the day was delayed to around 8.4853 BTU. / ft2 hr oF (R-Value).

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: