Amulet Protection for you.


พุทโธ คืออะไร ได้ประโยชน์ อย่างไร
พุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  พุทโธจะเป็นใครก็ได้ถ้ามีครบ3อย่างนี้ก็คือพุทโธ
ได้ประโยชน์อย่างไร  ได้ความมีสติกำหนดรู้ได้ในตัวเอง แต่ต้องใช้ให้เป็น 
ถึงจะเกิดประโยชน์ ใช้ไม่เป็นเป็นโทษ คือจะปล่อยจิตออกไปภายนอก จิตจะล่องลอย
วิธีใช้ให้ถูกต้อง  ขณะบริกรรมพุทโธ หายใจเข้าออกนั้น ให้กำหนดรู้ภายในตัวเอง
ต้องหาพุทโธ ที่มีอยู่ภายในตัวเองให้เจอ อย่าไปหาพุทโธที่อยู่ภายนอก หรือไปมองหาพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายนอก เป็นตัวเป็นตน นั้นไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยออกจากตัวไป เพราะนิิพพาน ไม่ได้อยู่ที่ภายนอก นิพพานนั้นแท้จริงอยู่ในจิตในใจเรานี่เอง หาให้เจอ เมื่อท่องพุทโธ จงกำหนดมองเข้ามาที่จิตที่ใจแล้วชั่งใจดูซิว่าจิตนั้นใจนั้นของเรานั้นถึงซึ่ง พุทโธแล้วหรือยัง ถ้ายังก็จงยกปรับระดับจิตใจให้เข้าถึงซึ่ง พุทโธนั้นเสีย พุทโธ แท้ที่จริงนั้นก็คือตัวของเรานั่นเอง ที่จะต้องทำให้ถึงซึ่งพุทโธ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย ท่องพุทโธแล้วมองเข้ามาที่จิตที่ใจเรา แล้วทำให้ถึงซึ่งพุทโธ แล้วเราก็จะได้พุทโธเอง เมื่อเราได้พุทโธแล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องไปรักษาไปท่องจำอีกต่อไปแล้ว พุทโธจะเข้ามานั่งในจิตในใจ ของเขา่เอง สาธุ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: